Ποιες σχολές ανήκουν μόνο σε ένα Πεδίο στο Μηχανογραφικό του 2016

mixanografiko-2016-1p-mono
(Ν. Γλώσσα – Αρχαία- Ιστορία – Λατινικά )
mixanografiko-2016-2p-mono
(Ν. Γλώσσα – Φυσική- Χημεία – Μαθηματικά )
mixanografiko-2016-5p-mono
(Ν. Γλώσσα – Μαθηματικά – ΑΕΠΠ – ΑΟΘ )

Στις  σχολές του 3ου και 4ου Επιστημονικού Πεδίου μπορούν να έχουν πρόσβαση από οποιοδήποτε Επιστημονικό Πεδίο.

neo-lykeio-mathimata-ana-epistimoniko-pedio

 

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com