Τα ΑΕΙ πληροφορικής στο Μηχανογραφικό 2016

mixanografiko-2016-aei-piroforikis1

Το παράλογο είναι ότι κορυφαία ΑΕΙ Πληροφορικής είναι μόνο στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο . Θα έπρεπε να είναι και  στο  Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας & Πληροφορικής.

Καλοδήμος Δ.

2 thoughts on “Τα ΑΕΙ πληροφορικής στο Μηχανογραφικό 2016

  1. Μήπως θα έπρεπε να προσθέσουμε και τα Ψηφιακά Συστήματα του Πειραιά;

    • Προβληματίστηκα και εγώ για το εάν έπρεπε να ενταχθεί. Τελικά το άφησα έξω γιατί δεν είχε μέσα στο τίτλο πληροφορική ή υπολογιστές.

Leave a Comment

1 × 3 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here