Μελέτη της επίδοσης των υποψηφίων της Θετικής Κατεύθυνσης για σχολές του 3ου Πεδίου

Η παρακάτω ανάλυση σκοπό έχει τη μελέτη των μορίων στις σχολές του 3ου Πεδίου για τους υποψηφίους της Θετικής Κατεύθυνσης.
Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας στο 3ο Πεδίο είναι η Βιολογία Κατ. και η Χημεία Κατ.
Το 2014 Βιολογία Κατ. έγραψε το 33,38% και το 2015 το 20,05%.
Το 2014 Χημεία Κατ. έγραψε το 26,97% και το 2015 το 34,93%.
Δηλαδή είχαμε χειρότερη επίδοση στη Βιολογία Κατ. και καλύτερη στη  Χημεία Κατ.
Ένας βαθμός Βιολογία Κατ. δίνει 244,3 μόρια και ένας βαθμός Χημεία Κατ. δίνει 184,3 μόρια.
Όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα έχουμε  μικρότερους βαθμούς πρόσβασης στη περιοχή 17-20.
Άρα έχουμε σίγουρη πτώση στις υψηλόβαθμες σχολές του 3ου Πεδίου

Πίνακας κλιμάκωσης βαθμολογίας  Γενικού Βαθμού Πρόσβασης υποψηφίων Θετικής Κατεύθυνσης τα έτη 2014 και 2015.

pe-2015-BP-thetikis-1415

Από το παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το 2015 είχαμε 342 περισσότερους υποψήφιους όμως το 2015 . Επίσης το 2015 το 41% (5322 άτομα) των υποψηφίων έγραψε κάτω από 15  ενώ το 2014 το 35% (4390 άτομα).

iatriki1415

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com