ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 70, ΠΕ04, ΠΕ11, ΠΕ13 και ΠΕ15

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 70, ΠΕ04, ΠΕ11, ΠΕ13 και ΠΕ15
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2Π/2008 και 3Π/2008 )

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά  αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκηρύξεις 2Π/2008 και  3Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων: ΠΕ 70 Δασκάλων, ΠΕ 0401 Φυσικών, ΠΕ 0402 Χημικών, ΠΕ 0404 Βιολόγων, ΠΕ 0405 Γεωλόγων, ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας.

Οι  πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο  για δημοσίευση.

Προκήρυξη 2Π/2008
Αποτελέσματα 2 από 2
2.
1. Νέο Περιεχόμενο Οριστικά Αποτελέσματα

Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ04.01 Φυσικών
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ04.02 Χημικών
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ04.04 Βιολόγων
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ04.05 Γεωλόγων
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ70 Δασκάλων


Προσωρινά Αποτελέσματα

Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ02 Φιλολόγων
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ03 Μαθηματικών

Leave a Comment

fourteen + 17 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here