Κατατακτήριες εξετάσεις για την Ιατρική

Αν δεν περάσετε στην Ιατρική με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις υπάρχει και η λύση των κατατακτηρίων εξετάσεων σε ποσοστό θέσεων 12%!
Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την  Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 ( ΦΕΚ 3185Β/2013 ) , από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Σχολών και Τμημάτων στα Τμήματα Ιατρικής θα γίνεται με κατατακτήριες εξετάσεις.

Τα μαθήματα για την Ιατρική ΑΠΘ 2015

Τα μαθήματα για την Ιατρική Ιωαννίνων 2015

Το ΦΕΚ 3185Β/2013 αναφέρει:
Ποσοστά – Κατηγορίες κατατασσομένων
1. Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανε− πιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτε− ρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
2. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.
3. Αν ο αριθμός που προκύπτει από το προβλεπόμενο ποσοστό των κατατάξεων έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.
4. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται.
5. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.
6. Τα Τμήματα που καταργήθηκαν βάσει του σχεδίου Αθηνά, αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν μεταβατικά μέχρι 31−10−2018, δεν θα δεχθούν πτυχιούχους από κατάταξη.

Άρθρο 2

Γενικά θέματα κατατάξεων

1. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. ”
2. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών πενταετούς ή τετραετούς φοίτησης.
3. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος. Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους θα ορισθούν μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2014 .
……………

Καλοδήμος Δ | Υπεύθυνος ΣΕΠ |ΚΕΣΥΠ Λαμίας