Τρόποι εισαγωγής των φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ πέρα τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εισαγωγής φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ πέρα από τις  Πανελλήνιες Εξετάσεις.  Οι διάφορες αυτές περιπτώσεις και τρόποι είναι οι εξής:
Α. Πανελλήνιες Εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.(90%)
Β. Με το 10%.

Οι ειδικές κατηγορίες της απόφαση Αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272Β/2007)
1.ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

2. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

3. ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

4Α. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ−ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ

4Β. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

5. ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ−ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

6. ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

7. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

8. ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

9. ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΄Η ΧΗΜΕΙΑΣ

10. Κατατάξεις πτυχιούχων από άλλα ΑΕΙ/ΤΕΙ.

11. Κύπριοι φοιτητές.

12.Μετεγγραφές από ΑΕΙ άλλων χωρών μέχρι το 2004 (10% επι των εισακταίων!!!)

Αθροιστικά οι παραπάνω τρόποι δίνουν συχνά αριθμό φοιτητών υπερδηπλάσιο του αριθμού των φοιτητών του 90%

fek_272b_2007.pdf

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com