Διάκριση για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δελτίο τύπου Πρυτανείας Παν. Ιωαννίνων
16 Νοε. 2015

Με ιδιαίτερη χαρά σάς ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τα προσφάτως δημοσιευμένα στοιχεία του U.S. News and World Report, προκύπτει ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατέχει την πεντακοσιοστή εικοστή έκτη (526η) θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε χίλια (1000) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από πενήντα επτά (57) χώρες, που συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση και την τέταρτη (4η) θέση ανάμεσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια.
Η συγκεκριμένη κατάταξη λαμβάνει υπόψη κριτήρια, όπως είναι η απήχηση στην έρευνα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και ο δείκτης απήχησής τους, τα συνέδρια που έχουν διοργανωθεί, οι συνολικές αναφορές, το ποσοστό των συνολικών δημοσιεύσεων που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις δέκα με τις περισσότερες αναφορές, οι διεθνείς συνεργασίες, και ο αριθμός των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί ανά μέλος ΔΕΠ.
Μάλιστα, αναφορικά με τις Διεθνείς συνεργασίες, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταλαμβάνει στην Παγκόσμια κατάταξη την εκατοστή πεντηκοστή θέση (150η). Επίσης, στην εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ καταλαμβάνουμε τη διακοσιοστή ογδοηκοστή πέμπτη (285η) θέση, ένας δείκτης που αναφέρεται στο νέο επιστημονικό δυναμικό κάθε Ιδρύματος.
Αφού, ως Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συγχαρούμε και ευχαριστήσουμε θερμά όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, θέλουμε να επισημάνουμε ότι, σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, απαιτείται να έχουμε την υποστήριξη της πολιτείας σε κεντρικό επίπεδο, της Περιφερειακής και Δημοτικής αρχής, καθώς και όλης της τοπικής κοινωνίας, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε, ως Ίδρυμα, τα επιστημονικά επιτεύγματά μας, που μας κάνουν όλους υπερήφανους.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το αρχείο κατάταξης:
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-ioannina-501360 .
usnews-rank-2015-gr
usnews
Σχόλιο του διαχειριστή:  4η θέση στην Ελλάδα και 526η θέση στη διεθνή κατάταξη δεν το λες διάκριση..

Leave a Comment

2 + seven =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com