Κλάδοι ΠΕ04.04, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ19

Άρθρο 39, Νόμος 3794/2009
Θέματα προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) προστίθεται ο κλάδος ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και από τον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
2. α. Στο τέλος της περ. δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) προστίθεται η φράση «ή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης».
β. Στον κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων της περ. θ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών ? Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
γ. Στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων της περ. ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
δ. Η παράγραφος 8β i) του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του π.δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75Α΄) συμπληρώνεται ως ακολούθως: ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοΐατρική ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.»