Αλλαγές στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/1−3−2007] υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/ σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες……».
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/1−3−2007) Υπουργική Απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:
1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης απαλείφονται τα εδάφια: «Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θα πρέπει ο γονέας να ασκεί μόνιμα τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα της αλλοδαπής ή να είναι υπάλληλος του Ελληνικού κράτους, αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 και εφεξής.»
2. Τα τρία πρώτα εδάφια της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης δ της παρ. Α1 του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι Ελληνικής καταγωγής, καθώς και βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας από την οποία να προκύπτει ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί δύο (2) τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι της παραγράφου αυτής υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι κανένας από τους γονείς τους δεν είναι δημόσιος υπάλληλος αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.»
3. Στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης δ της παρ. Α1 του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης απαλείφεται το εδάφιο: «Στην περίπτωση ανέργων ή συνταξιούχων Ελλήνων του Εξωτερικού θα πρέπει να αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα η κατοικία και η διαμονή τους στο Εξωτερικό.»
4. Η περίπτωση νii του εδαφίου στ της παρ. Α1 του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως «Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου κατοικούσε και διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ