Αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών

Αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (The Institute of Internal Auditors)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διακρίθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ως ένα από τα The IIA Internal Audit Awareness Program Schools. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, με έτος ίδρυσης το 1941 και έδρα τη Φλόριντα των ΗΠΑ, αποτελεί τον σημαντικότερο διεθνή επαγγελματικό οργανισμό για τους εσωτερικούς ελεγκτές με περισσότερα από 180.000 μέλη. Το Internal Audit Academic Awareness Program δημιουργήθηκε για να αναγνωρίσει την προσήλωση και τις προσπάθειες των πανεπιστημίων να προσφέρουν στους φοιτητές τους το απαραίτητο πλαίσιο γνώσεων, προκειμένου να είναι σε θέση να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή. Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα για τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια είναι τα ακόλουθα:

  • Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για θέσεις εσωτερικού ελέγχου συμβουλεύονται τις καταστάσεις αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.
  • Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών μπορεί να διαθέσει στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια επισκέπτες ομιλητές.
  • Οι καθηγητές των αναγνωρισμένων πανεπιστημίων έχουν πρόσβαση σε διδακτικό υλικό για χρήση κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.
  • Υπάρχουν ευκαιρίες ανταλλαγής ιδεών και υλικού μεταξύ καθηγητών μαθημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com