Οι σπουδαίες υπηρεσίες του ΕΔΕΤ

Η ΕΔΕΤ στηρίζει τις προσπάθειες των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και όλων των φοιτητών τους, προσφέροντας πρόσβαση σε μια σειρά από δικτυακές και άλλες συναφείς υπηρεσίες για όλη τη διάρκεια της φοιτητικής ζωής. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν το Okeanos IaaS Cloud [το ελληνικό σύστημα Cloud Computing], το University Mobile Internet [ένα πακέτο ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης 3G που προσφέρεται με προνομιακό κόστος σε καθηγητές και φοιτητές], το e:Presence [μία υπηρεσία για πραγματοποίηση δικτυακών τηλεδιασκέψεων], το ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ [μία υπηρεσία δωρεάν διάθεσης εμπορικού λογισμικού], το ΑΤΛΑΣ [μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης, δημιουργώντας έτσι μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης], την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, το ΕΥΔΟΞΟΣ [μία ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει στους φοιτητές των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ άμεση και ολοκληρωμένη διαχείριση στα συγγράμματα του προγράμματος σπουδών τους], το ΖΕΥΣ [ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο], τον Κόμβο διασύνδεσης GR-IX, το ΠΙΘΟΣ [μία υπηρεσία που παρέχει 50GB δικτυακού αποθηκευτικού χώρου για κάθε φοιτητή] και τέλος τη ΔΙΑΥΛΟΣ [μία πλατφόρμα που παρέχει ζωντανή διαδικτυακή πρόσβαση σε εκδηλώσεις υψηλής πολιτιστικής και επιστημονικής αξίας].

πηγή

Leave a Comment

sixteen − six =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here