Οι νέες βαθμολογίες για τα αγωνίσματα των ΤΕΦΑΑ.

πατήστε εδώ

Τα νέα όρια είναι πιο χαλαρά. Π.χ. με τα νέα όρια  για τα 20 μόρια στα  400μ απαιτείται χρόνος μέχρι 55” στα παλιά όρια το άριστα ήταν για επίδοση μέχρι 52”.

Leave a Comment

ten + 11 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here