Ποια νέα πτυχία εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 19&20

Νόμος «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Άρθρο51
Συµπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής
1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης β΄ της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄267), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση: «ή πτυχίο ή δίπλωµα του Τµήµατος «Εφαρµοσµένης Πληροφορικής» µε κατεύθυνση «Διοίκηση Τεχνολογίας» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για τους αποφοίτους
που εισήχθησαν µετά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 ή του Τµήµατος «Πληροφορικής και Τηλεµατικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ή αναγνωρισµένος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής».
2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης β΄ της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄267), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση:
«ή πτυχίο ή δίπλωµα του Τµήµατος «Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και Δικτύων» (Μηχανικών Πληροφορικής) του ΤΕΙ Μεσολογγίου ή αναγνωρισµένος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών ΤΕΙ της αλλοδαπής»

 

2 thoughts on “Ποια νέα πτυχία εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 19&20

  1. Κύριε Καλοδήμο συγχαρητήρια και πάλι για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε!
    Στο άρθρο “8200 εισακτέοι σε 44 τμήματα που οδηγούν στους κλάδους Πληροφορικής ΠΕ19&ΠΕ20 !!!” αναφέρετε και απόφοιτους Διοίκησης επιχειρήσεων. Είναι σίγουρο αυτό;
    Θα ήθελα να σας ρωτησω από πότε μπήκαν στην κατηγορία ΠΕ20 οι απόφοιτοι των ΑΤΕΙ Διοίκησης επιχειρήσεων. Επίσης αν σε ΠΕ19 υπάγονται και οι απόφοιτοι της Διοίκησης Επιχειρησεων Πανεπιστημίων;
    Σας παρακαλώ απαντήστέ μου είναι σημαντικό για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

    • Τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ20

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com