Το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Μάρκετινγκ του ΟΠΑ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 τροποποιείται το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

Η υποχρεωτική φοίτηση στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές υποχρεούνται να προαχθούν σε σαράντα (40) μαθήματα, εκ των οποίων τα τριάντα (30) είναι Υποχρεωτικά τα τέσσερα (4) είναι Κατεύθυνσης και τα υπόλοιπα έξι (6) είναι μαθήματα Επιλογής.

Εκτός των παραπάνω μαθημάτων, όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να προαχθούν σε πέντε (5) μαθήματα μίας από τις τρεις (3) ξένες γλώσσες που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο, εκτός εάν υπάρχει αναγνωρισμένο δίπλωμα ξένης γλώσσας.

Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

-Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
-Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού
-Επιχειρησιακή Αναλυτική
-Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Το νέο πρόγραμμα σπουδών εδώ

video από την εκδήλωση παρουσίασης του νέου προγράμματος σπουδών εδώ

aueb.mbc
Μάρκετινγκ του ΟΠΑ

Leave a Comment

three × 3 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here