Πτυχίο Πληροφορικής από ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων!

Οι πτυχιούχοι των παρακάτω 6 ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχουν επιλέξει στο 5ο εξάμηνο κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων εντάσσονται στο κλάδο Πληροφορικής ΠΕ20
de-ps-pe20

Οι εισακτέοι που αναφέρονται στον πίνακα είναι για όλες τις κατευθύνσεις,

2 thoughts on “Πτυχίο Πληροφορικής από ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων!

  1. είναι οξύμωρο να θέλει να μάθει κανείς “πληροφορική” και να επιλέγει τμήματα που ο τίτλος τους δεν είναι τέτοιος …

    Το ότι συμμετέχουν στον κλάδο ΠΕ20 δεν λέει κάτι : επειδή δηλαδή “μπορούν¨να διδάξουν ΑΕΠΠ και Ιντερνετ στα Λύκεια δεν σημαίνει ότι είναι Πληροφορικοί

    Ας ενημερώσουμε λοιπόν τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι το μαρκετινκ που επιχειρούν εις βάρος των αποφοίτων δεν πιάνει εδώ:

    Όπως λοιπόν και στον κλάδο καθηγητών ΠΕ13 συμμετέχουν ισότιμα με τους Νομικούς οι απόφοιτοι Πολιτικών Επιστημών χωρίς ωστόσο να θεωρούνται Νομικοί σε καμία περίπτωση (ούτε από τον ιδιωτικό τομέα -δικηγορία, ούτε από τον δημόσιο ΑΣΕΠ ΠΕ Νομικής, ούτε από την Εθνική Σχολή Δικαστών, ούτε στις Εξετάσεις Συμβολαιογράφων κτλ) έτσι και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται Πληροφορικοί (είτε στον ιδιωτικό τομέα ως μηχανικοί λογισμικού, μηχανικοί δικτύων, μηχανικοί υπολογιστών, μηχανικοί ασφάλειας, μηχανικοί πληροφορικών συστημάτων είτε στον δημόσιο ως ΤΕ Πληροφορικής

    • επειδή ο νομοθέτης τους δίνει το δικαίωμα να διδάξουν ΑΕΠΠ και Ιντερνετ στα Λύκεια εντάσσονται στο κλάδο Πληροφορικής ΠΕ20, το αν γνωρίζουν ή όχι πληροφορική δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να το κρίνω.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com