Μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθήνας

Last updated on June 17th, 2017 at 09:39 pm

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68/2016
Μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

….αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μετονομασία Τμήματος
1. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις της παρ. Α΄ περ. γ. υποπ. 5 της αριθμ. Ε5/652/1984 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 99) και της περ. 9 της παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.δ. 95/2013 (Α΄ 133) Τμήμα Ραδιολογίας – Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μετονομάζεται σε Τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.
2. Ο τίτλος του πτυχιούχου ορίζεται σε «Τεχνολόγος Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας».
3. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Ραδιολογίας – Ακτινολογίας είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας. Διατηρούνται ως έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του ανωτέρω Τμήματος, τα οποία έχουν καθορισθεί με το Π.δ.164/1996 (Α΄ 118).
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

Είναι απαράδεκτο να γίνεται μια τόση μεγάλη αλλαγή μια εβδομάδα πριν λήξει η προθεσμία κατάθεσης των Μηχανογραφικών Δελτίων! Τι θα γίνει με τους υποψήφιους που ήδη έχουν υποβάλει ΜΔ και δεν γνώριζαν αυτή τη σημαντική αλλαγή;

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com