Αριθμοί κλειδιά για τις βάσεις στις σχολές Υγείας

Σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, για πρώτη φορά στα χρονικά, ανακοίνωσε την κατανομή μορίων ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο. Από αυτά τα στοιχεία σε αυτό το άρθρο σχολιάζονται τα μόρια για τις 4 υψηλόβαθμες σχολές του Επιστημονικού Πεδίου Υγείας και ζωής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών.  Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα οι βάσεις Ιατρικής φαίνεται να κινούνται πάνω από 18500 μόρια. Και για τις τέσσερις σχολές τα ελάχιστα μόρια φαίνεται να κινούνται πάνω από 18000 μόρια.
Έχουμε 1422 υποψηφίους με 18500 μόρια και άνω.
Έχουμε 462 υποψηφίους με 19000 μόρια και άνω.

pe16-ygeia-moria-stats

Leave a Comment

fourteen + thirteen =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here