Μετονομασία Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και καθορισμός του γνωστικού τους αντικειμένου

Last updated on June 20th, 2021 at 09:46 pm

Μετονομασία Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης και καθορισμός του γνωστικού τους αντικειμένου

…αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μετονομασία και καθορισμός γνωστικού αντικειμένου Τομέων
1. Οι Τομείς «Ηλεκτρονικής» και «Ηλεκτρομηχανολογίας» του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης μετονομάζονται σε Τομείς «Συστημάτων
Αυτόματου Ελέγχου» και «Βιομηχανικών Αυτοματισμών και Μηχατρονικής», αντίστοιχα.
2. Τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων που μετονομάζονται με την παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) Ο Τομέας «Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου» καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Κλασικής και Μοντέρνας Θεωρίας Αυτόματου Ελέγχου, των Ευφυών Συστημάτων, των Βιομηχανικών Ελεγκτών, του Προγραμματισμού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των Μικροϋπολογιστών, των Μικροελεγκτών, των Βιομηχανικών Δικτύων Υπολογιστών, της Μετρολογίας και Οργανολογίας, των Συστημάτων Εποπτικού Ελέγχου και Ανάκτησης Δεδομένων
(SCADA), των Τηλεπικοινωνιών και της Επεξεργασίας Σήματος και του Ελέγχου Διεργασιών.
β) Ο Τομέας «Βιομηχανικών Αυτοματισμών και Μηχατρονικής» καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της
Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρονικής Αυτοματισμού, της Τεχνικής Σχεδίασης, της Εφαρμοσμένης Μηχανικής, της
Μηχατρονικής, των Ηλεκτρικών Μηχανών, των Σερβοκινητηρίων Συστημάτων, των Μετατροπέων Ισχύος για
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Διανομής Ηλεκτρι-
κής Ισχύος, των Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων, της Ρομποτικής, των Τεχνολογιών CAD/CAM/
CAE, των Εργαλειομηχανών CNC, της Αλληλεπίδρασης του Ανθρώπου με Συστήματα Μηχατρονικής, των Προ-
γραμματιζόμενων Βιομηχανικών Αυτοματισμών και του Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Συστημάτων.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2016
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com