Απαραίτητο πρόσθετο προσόν η πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ!

Στο διαγωνισμό για την Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (Αριθμός 7Κ/2016) οι περισσότερες θέσεις απαιτούν ως απαραίτητο πρόσθετο προσόν την πιστοποίηση  στην  “Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου” με κωδικό 001.
Οι τόποι απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ της προκήρυξης 

 

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com