Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
1. α) Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα :
αα) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
ββ) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και
γγ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
β) Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Πολυτεχνικής Σχολής πραγματοποιείται από τα Τμήματα που τη συγκροτούν.
γ) Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της ιδρυόμενης Σχολής ολοκληρώνεται μέχρι την 30.6.2017. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των σχετικών οργάνων διοίκησης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. δ) Η ακαδημαϊκή λειτουργία της ιδρυόμενης Σχολής, αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
2. Η Σχολή Θετικών Επιστημών ανασυγκροτείται και αποτελείται από τα Τμήματα :
α) Μαθηματικών, β) Φυσικής, και γ) Χημείας.
Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών υπάγονται στην Πολυτεχνική Σχολή.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η προβλεπόμενη στο άρθρο
4 του π.δ. 105/2013 (ΑΊ37) Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτ. α) της παρ. 1.
4. Η Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετονομάζεται σε Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, διατηρώντας την ίδια συγκρότηση. Η έδρα της Σχολής είναι στο Ρέθυμνο.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Leave a Comment

19 − thirteen =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here