Τομείς και Ειδικότητες για όλα τα ΕΠΑΛ

Αριθμ. Φ20/98094/Δ4/2017
Καθορισμός ειδικοτήτων Γ’ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

το ΦΕΚ

ΕΠΑΛ

Leave a Comment

2 × one =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here