Φορείς στον Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας

ΤΟΜΕΑΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)

Ι. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.1514/1985, Π.Δ.62/1986, Π.Δ.258/1999, Π.Δ.246/2003)
o Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
o Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης
o Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
2. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)
o Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
3. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ν.1514/1985)
o Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής
o Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας
o Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
o Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
o Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών
4. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) (Ν.2919/2001)
o Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
o Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων
o Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
5. Ένωση Ελλήνων Φυσικών (αρ. 21 του Ν.2327/1995) (Δεν λειτουργεί)
6. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) (παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν.4310/2014)

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (E.I.E.) (Π.Δ.226/1989)
o Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
o Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας
o Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
o Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
2. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
o Ινστιτούτο Πληροφορικής
o Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
o Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
o Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
o Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
o Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
3. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) (Π.Δ.77/2000)
o Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
o Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών
o Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
o Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
o Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) (άρ. 7 του Ν.4109/2013)
4. Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
5. Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
6. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
o Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
7. Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (πρώην Κ.Ε.Τ.Ε.Π.)
o Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.)
o Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.)
o Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.)
8. Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Ν.4429/2016)

(Καταργήθηκε με το αρ.56 του Ν.4002/2011 ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.))
(Το Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας καταργήθηκε με το άρ. 16 του Ν.4250/2014)

ΙII. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Τ.) Α.Ε.
2. Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα (Ε.Τ.Π.)
(όσα στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.)

(Η Εταιρεία Ανάπτυξης της Ναυτικής Τεχνολογίας (Ε.Α.Ν.Τ. Α.Ε.) καταργήθηκε και έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της (ΑΕ-ΕΠΕ 13216/2011))
(Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥ.Κ.Α.) Α.Ε. καταργήθηκε με το Ν.3895/2010)

(Η Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ.) Α.Ε. τέθηκε σε λύση και εκκαθάριση με το αρ.60 του Ν.4002/2011)

(Το Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε. (Κ.Ε.Σ.Υ.Τ. Α.Ε.) καταργήθηκε με το άρ. 16 του Ν.4250/2014)

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com