Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Προβολή αρχείου
Η παραπάνω υπουργική απόφαση έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2993Β/2017

Άρθρο 3 – Όροι και προϋποθέσεις
1. Το  ετήσιο  οικογενειακό  εισόδημα  του  προηγούμενου  έτους  να  μην  υπερβαίνει  τα  τριάντα χιλιάδες  (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες  (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν  του  ενός.  Ως  ετήσιο  οικογενειακό  εισόδημα  θεωρείται  το  συνολικό  ετήσιο  φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του
φορολογούμενου, της συζύγου του και των  τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή.
2. Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης
κατοικίας. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο,
εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.
3. Οι  γονείς  του  φοιτητή  ή  ο  ίδιος  να  μην  είναι  κύριοι  ή  επικαρπωτές  κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων  ή  εκμισθωμένων)  που  υπερβαίνουν  τα  διακόσια  (200)  τ.μ.  αθροιστικά,  με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών
χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ
του ν. 2539/1997 (Α΄244).
4. Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Συνολικός αριθμός μαθημάτων θεωρείται ο προβλεπόμενος  στο
ενδεικτικό  πρόγραμμα  σπουδών.  Για  την  πλήρωση  του  κριτηρίου  αυτού  λαμβάνονται  υπόψη  όλες  οι
εξεταστικές περίοδοι που πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το κριτήριο αυτό
δεν ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών
της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
5. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή
τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, συνυπολογιζόμενου του χρόνου κατά τον οποίο
έλαβαν το επίδομα στη διάρκεια σπουδών τους σε άλλο Τμήμα ή Σχολή.
6    Το  επίδομα  χορηγείται  σε  όλους  τους  προπτυχιακούς  φοιτητές  μιας  οικογένειας,  εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι ως άνω προϋποθέσεις.
Δεν δικαιούνται του στεγαστικού επιδόματος:
α) όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην
Ανώτατη Εκπαίδευση,
β) όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη
του πτυχίου τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών,
γ) όσοι διαμένουν σε φοιτητική εστία ή τους παρέχεται στέγαση από τη Σχολή τους.

Φέτος η αίτηση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του TaxisNet και δεν χρειάζεται να υποβληθεί κανένα δικαιολογητικό. Θα αντληθούν όλα τα στοιχεία από την Διαλειτουργικότητα που παρέχει η ΑΑΔΕ