Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Επαγγελματικό Λύκειο

Δικαίωμα εγγραφής στο Επαγγελματικό Λύκειο (ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α’ 83) έχουν ανά τάξη:
α. στην Α’ τάξη:
1) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
3) Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.
4) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων
σχολείων με αυτά.
5) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη του Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε.
6) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη των Τ.Ε.Σ.
7) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ.
8) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
β. στην Β’ τάξη:
1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
3) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν
διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
4) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του
οικείου τίτλου σπουδών.
5) Από το σχολικό έτος 2018 – 2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193).
6) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ’ τάξη
διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.
7) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και επιθυ-
μούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.
8) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και των
ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο
για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.
9) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους
ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να
εγγραφούν στη Γ’ τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των παραρτημάτων Ι και II της παρούσας υπουργικής
απόφασης.
10) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ . του ν. 3475/2006 (Α’ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν
σε διαφορετικό τομέα.
11) Μαθητές/τριες της Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται
στη Β’ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα
της παρούσας υπουργικής απόφασης 12) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη των
Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
13) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ και Γ’ τάξη των
Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
14) Κάτοχοι Πτυχίου Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε.
15) Κάτοχοι Πτυχίου Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
16) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β’ κύκλο Τ.Ε.Ε.
17) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
18) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
19) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
20) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’, Β’ τάξη ΕΠΑ.Σ.
21) Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
γ. στην Γ’ τάξη:
1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.
2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα
του ίδιου τομέα.
3) Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.
4) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’
τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που
παρακολούθησαν, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενι-
κής Παιδείας και Ειδικότητας. Μετά την απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση
άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της
παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.
5) Μαθητές/τριες της Δ’ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ’
τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το Παράρ-
τημα Ι της παρούσας υπουργικής απόφασης.
6) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθη-
σαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.
7) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του
ν. 4386/2016 (Α’ 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα
Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που
παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας υπουργικής απόφασης.
δ. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι/ες εντάσσονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α’ 78) εγγράφονται στη Δ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

  •  
  •  
  •  
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com