Πολλά μαθήματα Φυσικής σε Οικονομικό τμήμα!

Φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης ( Χίος) (κωδ: 222)  επικοινώνησε μαζί   μου και μου  είπε ότι θέλει να παρατήσει το τμήμα και να διεκδικήσει με το 10% κάποιο άλλο Οικονομικό τμήμα, γιατί το τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης ( Χίος) έχει πολλά μαθήματα Φυσικής, τα οποία  ως υποψήφιος της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις. Πράγματι όπως μπορείτε να δείτε εδώ : http://www.fme.aegean.gr/el/courses  το τμήμα έχει πολλά μαθήματα Φυσικής. Η περίπτωση αυτή δείχνει για μια ακόμα φορά ότι πολλοί φοιτητές περνούν σε τμήματα που δεν γνωρίζουν  τα μαθήματα που θα διδαχθούν εκεί . Για να αποφασίσουμε ποιες σχολές θέλουμε, πρέπει πρώτα να τις γνωρίσουμε. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε μια σχολή είναι μέσα από την Οδηγό Σπουδών της . Τους οδηγούς σπουδών μπορείτε να τους βρείτε στα site των Τμημάτων και  στην εφαρμογή : https://sep4u.gr/sxoles/gel_new.html

ΠΔ 149/2017 “Οι απόφοιτοι του τμήματος «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ09 Οικονομολόγων, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 και 8 περ. θ’ του ν. 1566/1985 (167 Α’), σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του ν. 1586/1986 (37 Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν”

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com