Αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κατόχους τίτλων ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης ΥΑ με την οποία χορηγείται αντιστοιχία επαγγελματικών
δικαιωμάτων σε κατόχους τίτλων ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και του ν.4186/2013

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ.
φύλλου 771 και ημ/νία δημοσίευσης 05-03-2018 (ΦΕΚ 771/τ.Β΄/05-03-2018) της υπ΄ αριθμ.
Φ23/35437/Δ4/01-03-2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών
δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων
ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη
απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου
4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου,
ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου».
Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση χορηγείται αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων στους
κατόχους τίτλων των ακόλουθων δεκαέξι (16) ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83):
1. «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του Τομέα Μηχανολογίας
2. «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας
3. «Τεχνικός Οχημάτων» του Τομέα Μηχανολογίας
4. «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας
5. «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του Τομέα
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
6. «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου
Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
7. «Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας
8. «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας
9. «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
10. «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
11. «Βοηθός Νοσηλευτή» του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
12. «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
13. «Βοηθός Φαρμακείου» του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
14. «Αισθητικής Τέχνης» του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
15. «Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών
16. «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου» του Τομέα Μηχανολογίας
Με την ίδια Υπουργική Απόφαση χορηγείται αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους
τίτλων των επόμενων δύο (2) ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 (Α΄ 193):
1. «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας
2. «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου» του Τομέα Μηχανολογίας

 Δ/νση Επαγγ/κής Εκπ/σης -Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com