Πως θα έχετε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία

Η εξερεύνηση σταδιοδρομίας είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τον προβληματισμό, την εξερεύνηση, τη μάθηση, τη σύνδεση και την ανάπτυξη.

Career Tests

Can’t attend one of our Career Planning Groups? Searching for “career tests” online and getting thousands of results? To help you avoid spending endless hours sifting through the good from the bad, here are a few sites that our career professionals would recommend:

We recommend booking an appointment with one of our career professionals to help you make sense of the results and connect the results to education or career options.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com