Καταργείται (επιτέλους) η ποσόστωση στις θέσεις πληροφορικής για εκπαιδευτικούς

άρθρο 28 νόμου 4521/2018
6. Καταργούνται η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2454/1997 (Α’ 7) και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (Α’ 18) το οποίο έχει ως εξής: «Οι Θέσεις των κλάδων αυτών είναι ενιαίες και οι διο-
ρισμοί γίνονται σε ποσοστό 60% από υποψηφίους του κλάδου Π.Ε 19 Πληροφορικής και σε ποσοστό 40% από
υποψηφίους του κλάδου Π.Ε 20 Πληροφορικής της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (Α’ 18).»

Αυτή η ρύθμιση ήταν εντελώς άδικη επειδή ο διαγωνισμός είναι για την ίδια δουλειά και για τα ίδια χρήματα…

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com