Έρευνα του Υπουργείου για τις απόψεις μαθητών & γονέων για την Β/θμια Εκπ/ση (2011)

η έρευνα

Α Επωνυμία του διενεργήσαντος την έρευνα:
G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-9374190-1, ΦΑΞ: 210-9374192
Email: gpo-ae@otenet.gr

Β Επωνυμία του εντολέα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
ΜΟΝΑΔΑ Δ’
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Γ Σκοπός της έρευνας:
Έρευνα Κοινής Γνώμης με αντικείμενο την αποτύπωση των απόψεων αλλά και της μέχρι σήμερα γνώσης και πληροφόρησης της κοινής γνώμης για την υφιστάμενη κατάσταση
και προοπτική στη Λυκειακή Εκπαίδευση, τα προγράμματα που την υποστηρίζουν, τις ανάγκες και τις κρινόμενες ως αναγκαίες θεσμικές ή διοικητικές παρεμβάσεις

Δ Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος:
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ είναι ο γενικός πληθυσμός στο σύνολο της επικράτειας ηλικίας 16 έως 60 ετών
Ε Το μέγεθος του δείγματος:
Σχεδιάστηκε Πανελλαδικό Δείγμα 2.000 ατόμων. (Πραγματοποιήθηκαν 1.987 συνεντεύξεις)
ΣΤ Το χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων:
Από 10 έως 20 Ιανουαρίου 2011.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Γ΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι μαθητές δήλωσαν πως πηγαίνουν σε φροντιστήρια:
• Εξαιτίας της πίεσης που δέχονται από τους γονείς για να σπουδάσουν.
• Επειδή η ποιότητα της διδασκαλίας είναι σαφώς ανώτερη από ό,τι στο σχολείο.
• Για να καλύψουν την εξεταστέα ύλη.
Σχετικά με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές εκτιμούν πως πρέπει να εξετάζονται μόνο στα
βασικά μαθήματα.
Είναι αντίθετοι στον καθορισμό του βαθμού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα πανεπιστήμια αλλά
θετικοί στον ορισμό των εξεταζόμενων μαθημάτων από αυτά.
ΓΟΝΕΙΣ:
• Για την παραπαιδεία κυρίως ευθύνονται οι καθηγητές που δεν ασχολούνται με τις αδυναμίες των μαθητών.
• Εκτιμάται πως καταλήψεις, απεργίες, συνελεύσεις καθηγητών σε συνδυασμό με τον όγκο της διδακτέας ύλης ωθούν τους
μαθητές στα φροντιστήρια ώστε να καλυφθεί η εξεταστέα ύλη.
• Επισημάνθηκε επίσης και η νοοτροπία των ελλήνων γονέων σχετικά με τις σπουδές του μαθητή, δηλαδή η ταύτιση της
έννοιας « επιτυχία στη ζωή», με την έννοια «γνώση» και με την έννοια «φροντιστήριο»
• Ακόμα και να μην υπήρχαν εξετάσεις στο σχολείο, οι γονείς θα έστελναν τα παιδιά τους φροντιστήριο γιατί στο σχολείο δεν
μαθαίνουν σωστά.
• Το απολυτήριο του Λυκείου δεν πρέπει κατά τους γονείς να αποτελεί κριτήριο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
καθώς εναπόκειται στην κρίση των καθηγητών, τους οποίους δεν εμπιστεύονται

Άποψη για το αν οι εισακτέοι στα πανεπιστήμια είναι περισσότεροι από όσους έχει ανάγκη η χώρα
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιστεύετε ότι οι εισακτέοι στα πανεπιστήμια είναι περισσότεροι από όσους έχει ανάγκη η χώρα;

Leave a Comment

twenty − six =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here