5% των εισακτέων της Πυροσβεστικής σε υποψηφίους των ΕΠΑΛ

το ΦΕΚ

Άρθρο 1
1. Ορίζεται σε 5% το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων επί
του συνολικού αριθμού εισακτέων στη Σχολή Πυροσβε-
στών, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει και
το οποίο διεκδικούν οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές
πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών
Λυκείων που προβλέπονται από την ως άνω διάταξη,
καθώς και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικές
πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών
Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το
ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό. Κατά τον καθορισμό του
αριθμού των εισαγομένων, που αντιστοιχεί στο 5% του
προηγούμενου εδαφίου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα
μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέ-
σως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση
δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισαγομένων
που προκύπτουν από τις διατάξεις της προηγούμενης
παραγράφου, κατανέμεται σε όσους συμμετέχουν στις
διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευ-
ταίας εξέτασης στα εκάστοτε πανελλαδικώς εξεταζό-
μενα μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 33
του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως ισχύει. Κατά τον
αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν
στο ειδικότερο ποσοστό της παρούσας παραγράφου
(10%), τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του
0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα,
ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό
10% της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται σε
ποσοστό 60% για τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις
το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για
όσους συμμετείχαν σε αυτές δύο (2) έτη πριν από το έτος
συμμετοχής τους στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση. Αρχικά κατανέμο-
νται οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό
60% για τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις της προη-
γούμενης παραγράφου το αμέσως προηγούμενο έτος,
με τις εναπομείνασες θέσεις να κατανέμονται σε όσους
συμμετείχαν στις εξετάσεις αυτές δύο (2) έτη πριν από το
έτος συμμετοχής τους στις διαδικασίες εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση. Κατά τον
αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν
στο ειδικότερο ποσοστό 60% της παρούσας παραγρά-
φου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του
0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα,
ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com