Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018: Τα λιγότερα μαθήματα και οι λιγότερες μέρες!

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 έχουμε τα λιγότερα μαθήματα και τις λιγότερες μέρες εξέτασης !
Στα μαθήματα και τι ημέρες δεν περιλαμβάνονται τα ειδικά μαθήματα,

Leave a Comment

four + 6 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here