Πρόεδρος ΤΕΙ Λαμίας: Το σχέδιο με τίτλο «Η Νέα Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» δεν μπορεί να γίνει δεκτό.

teilam-110718

Το σχέδιο με τίτλο «Η Νέα Αρχιτεκτονική του Πανεmστημίου Θεσσαλίας» δεν μπορεί να γίνει δεκτό για τους ακόλουθους λόγους:
Ι. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία Γενικού Τμήματος στο οποίο θα ενταχθούν όλα τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που λειτουργούν στη Λαμία. Πρόκειται για Τμήματα που λειτουργούν σε διαφορετικές σχολές, με τελείως διαφορετικά αντικείμενα, που θα ενταχθούν σε ένα Τμήμα το οποίο θα λειτουργεί χωρίς Συνέλευση και με Πρόεδρο που θα οριστεί μεταξύ των μελών του από τη Σύγκλητο του Παν. Θεσσαλίας. Θα είναι ένα Τμήμα που δεν θα παίρνει εισακτέους και δεν θα δίνει πτυχία. Τα Γενικά Τμήματα, τα οποία έχουν καταργηθεί τα τελευταία χρόνια σε όλα τα ΑΕΙ, είναι στην πραγματικότητα ακαδημαϊκά στρατόπεδα συγκέντρωσης καθηγητών ΤΕΙ, από τα οποία θα επιλέγονται αυτοί που θα κάνουν το επόμενο βήμα προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Δημιουργούνται λοιπόν συνθήκες ομηρίας των συναδέλφων, οι οποίοι έχουν καταλάβει τις αντίστοιχες ακαδημαϊκές βαθμίδες μετά από διαδικασίες κρίσεων, με θεσμικό πλαίσιο παρόμοιο με αυτό των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων.
2. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία μετάβασης από το Γενικό Τμήμα προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ασαφής και δεν προβλέπει συγκεκριμένα χρονικά όρια εντός των οποίων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μετακίνησης. Στην πρόταση του ΥΠΠΕΘ αναφέρεται ότι η μετακίνηση προς τα Τμήματα του Παν. Θεσσαλίας θα διέπεται από το υφιστάμενο πλαίσιο περί μετακινήσεων μελών ΔΕΠ μεταξύ Τμημάτων. Το πλαίσιο αυτό όμως μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή επί τα χείρω θέτοντας εμπόδια στη
μετακίνηση των συναδέλφων. Ακόμα και με το υφιστάμενο πλαίσιο (Ν. 4547, άρθρο 92) ενδέχεται να υπάρξουν δυσλειτουργίες διότι για τη μετακίνηση μέλους ΔΕΠ ζητείται, μεταξύ άλλων, απόφαση του Τμήματος προέλευσης, δηλ. του Γενικού. Το Γενικό Τμήμα όμως θα αποκτήσει Συνέλευση αορίστως μετά από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, ενώ είναι τουλάχιστον αδόκιμο μέλη ΔΕΠ διαφορετικών εmστημονικών κλάδων να τοποθετούνται με την ψήφο τους για μετακίνηση ή μη συναδέλφου.
3. Θίγονται οι μέχρι σήμερα απόφοιτοι των Τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ιδιαίτερα αυτοί που τα Τμήματα από τα οποία αποφοίτησαν δεν έχουν άμεσο συνεχιστή στα Πανεπιστήμια προορισμού.
Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι οι προβλέψεις για τη μετάβαση των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού που ακολουθήθηκαν στην απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την απορρόφηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι απαραίτητο να τηρηθούν και στην περίπτωση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για λόγους ισονομίας αλλά και βιωσιμότητας των επιχειρούμενων απορροφήσεων.

Leave a Comment

2 + seventeen =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here