Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπι- στημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ του ακαδ. έτους 2018-2019.

το ΦΕΚ

Leave a Comment

20 + 20 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here