Αύξηση του ποσοστού επιτυχίας και μείωση βάσεων στις μετεγγραφές με οικονομικά & κοινωνικά κριτήρια

το 2017

Συνολικά υποβλήθηκαν 14.251 αιτήσεις από τις οποίες έγιναν δεκτές και εξετάστηκαν οι 13.921 (οι υπόλοιπες 330 αιτήσεις υποβλήθηκαν από μη δικαιούχους μετεγγραφής) και οι επιτυχόντες ανέρχονται στους 5.463, δηλαδή ποσοστό 39,2%.

το 2018

Συνολικά υποβλήθηκαν 8.582 αιτήσεις, από τις οποίες 83 υποβλήθηκαν από φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, 87 από φοιτητές που δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οι υπόλοιπες 8.412 από φοιτητές που δήλωσαν ότι πληρούν κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. 110 αιτήσεις υποβλήθηκαν από μη δικαιούχους μετεγγραφής και δεν εξετάστηκαν.

Μεταγράφονται 4.806 φοιτητές, εκ των οποίων οι 82 είναι οι δικαιούχοι της παρ. 8 του άρθρου 21 του 4332/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι 49 είναι Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης. Το ποσοστό επιτυχίας ανήλθε στο 56% του συνόλου των αιτήσεων.

Η πολύ μεγάλη αύξηση του ποσοστού επιτυχίας (από 39,2% στο 56%) οφείλεται στις πολύ λιγότερες αιτήσεις (από 8582 σε 4806) γιατί φέτος τα παιδιά με  αδελφό/η που σπουδάζει έκαναν αιτήσεις σε ξεχωριστή κατηγορία χωρίς ποσοτικό περιορισμό .

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας

3 thoughts on “Αύξηση του ποσοστού επιτυχίας και μείωση βάσεων στις μετεγγραφές με οικονομικά & κοινωνικά κριτήρια

  1. Οι υποψήφιοι μετεγγραφέντες με το κριτήριο αδερφών, περιμένουν προς το παρόν;

  2. Αυτό λέω στην ανάλυση που κάνω : Η πολύ μεγάλη αύξηση του ποσοστού επιτυχίας (από 39,2% στο 56%) οφείλεται στις πολύ λιγότερες αιτήσεις (από 8582 σε 4806) γιατί φέτος τα παιδιά με αδελφό/η που σπουδάζει έκαναν αιτήσεις σε ξεχωριστή κατηγορία χωρίς ποσοτικό περιορισμό )

  3. ΚΑΛΗΜΕΡΑ
    ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΛΟΙ ΔΙΑΛΕΞΑΝ ΣΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ, ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΙΟ ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΘΕΣΕΩΝ.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com