Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη “Your Europe”

Mε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει δημιουργηθεί σε επίπεδο Ε.Ε. η διαδικτυακή πύλη “Your Europe”, https://europa.eu/youreurope/index.htm η οποία λειτουργεί, μέχρι σήμερα, ως μέσο πληροφόρησης για πολίτες και
επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Ειδικότερα, στην εν λόγω πύλη, η οποία είναι διαθέσιμη στις 23 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., παρατίθενται όλοι οι τομείς πληροφοριών που είναι σημαντικοί για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την τήρηση των υποχρεώσεών τους στην εσωτερική αγορά.
Πληροφοριακό υλικό στην πύλη εισάγει τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη-μέλη. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης υποστηρίζει τον ιστότοπο με δύο τρόπους:
– Τροφοδοτεί με πληροφοριακό υλικό την ΕΕ σχετικά με τους εθνικούς κανόνες που εφαρμόζονται για την ενιαία αγορά.
– Προωθεί και προάγει το “Your Europe” στους πολίτες και στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Ειδικότερα, η πληροφορία που παρέχει η εν λόγω πύλη χωρίζεται σε 2 κατηγορίες, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι θεματικές ενότητες της πύλης ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες:

Α. ΠΟΛΙΤΕΣ
Ταξίδια
Εργασία και συνταξιοδότηση
Οχήματα
Διατυπώσεις Διαμονής
Εκπαίδευση και Νεολαία
Υγεία
Οικογένεια
Καταναλωτές

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Διαχείριση επιχείρησης
Φορολογία
Πωλήσεις στην ΕΕ
Ανθρώπινοι πόροι
Προδιαγραφές προϊόντων
Χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά μέσα
Συναλλαγές με Πελάτες
Σκοπεύετε να ταξιδέψετε σε άλλη χώρα της Ε.Ε.;
Σκοπεύετε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της Ε.Ε.;
Σκοπεύετε να αγοράσετε προϊόντα εντός της Ε.Ε.;
Σκοπεύετε να σπουδάσετε σε άλλη χώρα της Ε.Ε.;
Τι συμβαίνει με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα αν έχετε εργαστεί σε μία
ή περισσότερες χώρες της Ε.Ε.;
Σκοπεύετε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά εντός της Ε.Ε.;
Τι είδους κονδύλια της Ε.Ε. είναι διαθέσιμα για την επιχείρησή σας;
Βρείτε τις απαντήσεις στα παραπάνω και σε πολλά άλλα ερωτήματα στη διαδικτυακή πύλη “Your Europe”: https://europa.eu/youreurope/index.htm

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com