ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Προβολή αρχείου

Αποφασίζουμε
1. Το Τμήμα «Επιστημών της Θάλασσας» της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου μετονομάζεται σε Τμήμα «Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών».
2.Οι διατάξεις της παρ.1 περ. (α) του άρθρου 2 του π.δ. 316/97(Α΄223), αντικαθίστανται κατά το μέρος που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο του μετονομαζόμενου με την παρούσα Τμήματος, ως ακολούθως: «α) Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών με έδρα την πόλη της Μυτιλήνης. Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των Επιστημών της Θάλασσας και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών (i) να κατανοούν  και να μελετούν το σύνολο των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών στο θαλάσσιο περιβάλλον (ii) να διαθέτουν αφενός γνώσεις μηχανικής της θάλασσας και ωκεανογραφίας για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ θάλασσας και ανθρωπίνων κατασκευών και αφετέρου γνώσεις οικονομίας και νομοθεσίας των θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων για την κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με αυτά και (iii) να συνεισφέρουν στη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλασσίων και παράκτιων βιολογικών (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες) και γεωλογικών πόρων.».
3. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.