Μετονομασία της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10566/Ζ1/2019 (1)
Μετονομασία της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

αποφασίζουμε:
Τη μετονομασία της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε Σχολή
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ