Υποτροφίες για Έλληνες Μαθητές

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 5 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα FLEX (Future Leaders Exchange)

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και το Τμήμα Δημοσίων Υποθέσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα ανακοινώνουν την επέκταση του προγράμματος ανταλλαγής FLEX (Future Leaders Exchange) και στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε μαθητές από την Ελλάδα που φοιτούν στην Γ’ Γυμνασίου και την Α’ Λυκείου να λάβουν πλήρεις υποτροφίες για να ταξιδέψουν στις Η.Π.Α. Εκεί, θα φοιτήσουν σε αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, για έναν (1) χρόνο, φιλοξενούμενοι από αμερικανικές οικογένειες υποδοχής.
Ειδικότερα, προσφέρονται δέκα (10) υποτροφίες σε Έλληνες μαθητές κατά τη σχολική χρονιά 2019 – 2020. Οι μαθητές επιλέγονται μέσω ενός αξιοκρατικού και χωρίς κόστος διαγωνισμού, που είναι ανοιχτός σε όσους/όσες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
 Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 φοιτούν στην Γ’ Γυμνασίου ή στην Α’ Λυκείου και είναι γεννημένοι από 1 Ιανουαρίου 2002 έως 15 Ιουλίου 2004.
 Έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας ίσο ή μεγαλύτερο του “καλώς” (13,1/20).
 Έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 Είναι Έλληνες πολίτες και δικαιούνται διεθνές διαβατήριο.
Το FLEX χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών (U.S Department of State) των Η.Π.Α. και οργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Τα Αμερικανικά Συμβούλια για τη Διεθνή Εκπαίδευση / American Councils for International Education» (https://www.americancouncils.org/), που από το 1974
αποσκοπεί στην κατανόηση μεταξύ των λαών, την ανταλλαγή ιδεών και τη συνεργασία μέσω της εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα στον ιστότοπο ais.americancouncils.org/flex έως τις 19 Φεβρουαρίου 2019, ενώ περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται και στoν σύνδεσμο http://discoverflex.org/ . Επίσης, για πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται απευθείας
στην κ. Αναστασία Φράγκου, Εκπρόσωπο των Αμερικανικών Συμβουλίων για την
διεθνή εκπαίδευση (+30 6946 604 002, greece@americancouncils.eu).
[Περισσότερες πληροφορίες:
FLEX_2019_Program_Brochure_Greece.pdf
– www.discoverflex.org – www.facebook.com/flexingreece/
– E-mail: greece@americancouncils.eu ].
Μετά την απουσία τους από το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για ένα (1) έτος, οι ωφελούμενοι των εν θέματι υποτροφιών προκειμένου να συνεχίσουν την φοίτησή τους στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άμα τη επιστροφή τους στην Ελλάδα, υπάγονται στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (σχετ.: i) το Π.Δ. 578/1977 (ΦΕΚ 191 τ. Α’7/7/1977) όπως ισχύει, ii) η αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 120 τ. Β’ 23/1/2018),
όπως ισχύει.