Κατανομή τμημάτων στο Μηχανογραφικό 2019 για το 10%

(10/4/2019) fek_2019_1204b.pdf

1 thought on “Κατανομή τμημάτων στο Μηχανογραφικό 2019 για το 10%

  1. Με το νόμο 4485/2017 άρθρο 74 το πεδίο σχολών εκπαίδευσης καταργήθηκε και τα τμήματα του εντάχθηκαν σε όλα τα άλλα πεδία. Το παιδαγωγικό δευτεροβάθμιας σύμφωνα με το νόμο ίδρυσης του, δίνει πτυχία ΠΕ02 Φιλολόγων. Θα έχουμε φιλολογους από τις άλλες κατευθύνσεις ; Έχει γίνει λάθος; Τόση ανεπάρκεια πια ;

Leave a Comment

twelve + 10 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here