Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020 στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα λειτουργούν στο Τμήμα δύο (2) Κατευθύνσεις (εισαγωγικές):

  1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Για την καλύτερη κατανόηση του πίνακα με τα προσφερόμενα μαθήματα επισημαίνονται τα παρακάτω:

  1. Τα μαθήματα και των δύο (2) Κατευθύνσεων των εξαμήνων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ που βρίσκονται σε “κελιά” σε λευκό φόντο χαρακτηρίζονται ως μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικά) και είναι μαθήματα που προσφέρονται και στις 2 κατευθύνσεις, ενώ αυτά που βρίσκονται σε “κελιά” με γκρίζο φόντο είναι μαθήματα Υποχρεωτικά της κάθε Κατεύθυνσης.
  2. Τα μαθήματα των δύο (2) Κατευθύνσεων των εξαμήνων Ζ και Η χαρακτηρίζονται ως μαθήματα Επιλογής (Επιλογής Κατεύθυνσης  ή Κοινά Επιλογής), και οι φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε τουλάχιστον έξι (6) από αυτά σε κάθε εξάμηνο, προκειμένου να συμπληρώσουν τα 12 μαθήματα Επιλογής (60 ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Προσφερόμενα Μαθήματα στο ΠΣ 2019-2020

Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΣ 2019-2020

πηγή

Leave a Comment

five × one =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here