Πως υπολογίζονται τα μόρια των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ
Κριτήριο επιλογής είναι η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου που προκύπτει ως ακολούθως: κάθε μάθημα βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές σε κλίμακα 0 – 100. Τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα ή σε περίπτωση αναβαθμολόγησης είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών των βαθμολογητών δια του δέκα. Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100.

-για το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) συντελεστής 1,5
-για το μάθημα Νέα Ελληνικά συντελεστής 1,5
-για το α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
-για το β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
-για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας συντελεστής 1
-για τα ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών ικανοτήτων» συντελεστής 2 για το μέσο όρο των
βαθμών τους
-για τα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών
τους

-στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζεται
συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

Π.χ. Αν υποτεθεί ότι κάποιος υποψήφιος ΕΠΑ.Λ. έχει πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 15, στα Ν. Ελληνικά 12, στο
ένα μάθημα ειδικότητας 13, στο άλλο μάθημα ειδικότητας 17, στα Αγγλικά 15, στο Ελεύθερο Σχέδιο 12,5 και στο Γραμμικό
Σχέδιο 13,5, τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:
1) Για τα τμήματα στα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο των μορίων θα προκύψει ως εξής:
α) Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) = 15 x 1,5= 22,5
β) Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Νέων Ελληνικών
= 12 x 1,5= 18,0
γ) Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας

= 13 x 3,5= 45,5
δ) Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας

= 17 x 3,5= 59,5
Συνολικός αριθμός μορίων: (22,5 + 18,0 + 45,5 + 59,5)*100 = 14.550 (με μέγιστο τα 20.000 μόρια).
2) Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ. Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα
μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής :
Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Αγγλικών = 15 x 1 = 15 και 15×100=1.500
Συνολικός αριθμός μορίων: 14.550 + 1.500 = 16.050 (με μέγιστο τα 22.000 μόρια).
3) Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής :
Ελεύθερο Σχέδιο 12,5 & Γραμμικό Σχέδιο 13,5

Μέσος όρος x 2 x 100= 13 x 2 x100=2.600

Συνολικός αριθμός μορίων: 14.550 + 2.600 = 17.150 (με μέγιστο τα 24.000 μόρια).
4) Για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Κοινής Ομάδας , οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας θα είναι:
-για το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) συντελεστής 3,5
-για το μάθημα Νέα Ελληνικά συντελεστής 3,5
-για το α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5
-για το β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5

Leave a Comment

17 − twelve =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here