Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2019-2020

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: Ρ4ΑΒ4653ΠΩ-ΥΒΡ)

Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και επιπλέον πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της
αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου Ε, να υποβάλλουν,
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και
πλήρη, από την 11-06-2019 μέχρι και την 11-07-2019 ημέρα Πέμπτη.

  •  
  •  
  •  

1 thought on “Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2019-2020

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: