Συμπληρώστε το Μηχανογραφικό λαμβάνοντας υπόψιν και τα μόρια 1ου επιτυχόντα.

Πολλοί μαθητές αξιολογούν ένα τμήμα με βάση τη βαθμολογία του τελευταίου επιτυχόντα (βάση). Έτσι σε περιπτώσεις που πριν την ανακοίνωση των βαθμολογιών ήθελαν ένα τμήμα με βάση π.χ. 13000 μόρια και τελικά πήραν 17000 μόρια αρχίζουν να ξανασκέφονται την επιλογή τους γιατί θεωρούν ότι θα πάνε χαμένα 4000 μόρια. Αυτό είναι λάθος. Τα παρακάτω δεδομένα θα σας πείσουν ότι υπάρχουν πολλοί επιτυχόντες με πολλές χιλιάδες μόρια πάνω από τη βάση.

Διαφορά βαθμολογίας 1ου & Τελευταίου επιτυχόντα Ημ ΓΕΛ το 2018

Σε φθίνουσα σειρά της διαφοράς 1ου & Τελευταίου επιτυχόντα

Σε φθίνουσα σειρά των μορίων του 1ου Επιτυχόντας

Αλφαβητικά