Πόσο κοστίζει ένα επιπλέον έτος στα τμήματα μηχανικών που από 4ετή έγιναν 5ετή

Last updated on July 21st, 2019 at 03:14 pm

Υ.Α. με Αριθμ. 104090/Ζ1/2019
Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 ( Α΄70).
β. Των άρθρων 23, 24 και 25 του ν. 4610/2019 (Α΄70).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
δ. Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) καθώς και του π.δ. 18/2018 (Α΄31).
ε) Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
2. Την πρόταση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση αριθμ. 3/30.05.2019)
περί ορισμού της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος σε
δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η οποία περιλαμβάνει και τα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών που έχουν καταρτιστεί από τις Συνελεύσεις των εν λόγω Τμημάτων.
3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/288/91972/Β1/07.06.2019 καθώς
και την αριθμ.Φ1/Γ/324/103287/Β1/27-06-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύει,
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία εκτιμάται σε 478.000 ευρώ περίπου σε ετήσια βάση (159.000 ευρώ ο μέσος όρος ετήσιας δαπάνης ανά Τμήμα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου βάσει απολογιστικών στοιχείων του Ιδρύματος του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων x 3 Τμήματα = 478.000 ευρώ), δεδομένου ότι με την αύξηση των ετών φοίτησης από τέσσερα (4) σε πέντε (5) και 10
εξάμηνα των Τμημάτων α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών
και γ) Μηχανολόγων Μηχανικών (σύνολο 3 Τμήματα) της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, θα προκληθούν αυξημένες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σίτιση και στέγαση φοιτητών που
θα επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αλλά και τις αυξήσεις κόστους του εκπαιδευτικού υλικού
και των λοιπών λειτουργικών δαπανών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν
έχουν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το οικονομικό έτος 2019. Οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν θα καλυφθούν από πόρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:
Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2019

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com