Διεθνές Συνέδριο Πολιτικών Επιστημόνων “Politeia”

Ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) έχοντας επίγνωση των πολυεπίπεδων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, της διεπιστημονικότητας που διέπει τη φύση των θεμάτων αυτών σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια πολιτική, τη πολιτική συμπεριφορά, στη παρούσα κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση, ανακοινώνει τη διοργάνωση του Διεθνές Συνεδρίου Πολιτικών Επιστημόνων “Politeia” με θεματική “EUROPE AT CROSSROADSLeadershipChallenges State of Play”. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί μεταξύ 27 – 29 Σεπτεμβρίου 2019, στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα. Το συνέδριο συμπεριλαμβάνεται σε εκείνες τις δράσεις οι οποίες φέρουν το έμβλημα του United Nations Academic Impact. Η ιστοσελίδα του «POLITEIA«.

πηγή

Leave a Comment

15 + 12 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com