Τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» στις Πανελλαδικές 2020

2 thoughts on “Τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» στις Πανελλαδικές 2020

  1. Καλησπέρα σας! Παρακαλώ θα ήθελα να με διαφωτίσετε σχετικά με ένα θέμα. Κάποιος που έδωσε εξετάσεις το 2017 θεωρητική κατεύθυνση με λατινικά και θέλει φέτος να ξαναδωσει πρέπει να πάρει υποχρεωτικά κοινωνιολογια ή μπορεί λατινικά; Επίσης δίνει μόνο έκθεση ή έκθεση-λογοτεχνία; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!

    • Όπως έχει δηλώσει η Υπουργός μπορεί να επιλέξει με το παλιό (Λατινικά) ή το νέο σύστημα (Κοινωνιολογία)

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com