Οι αλλαγές στις Πανελλαδικές 2020 (Ν.4635)

Οι αλλαγές στις Πανελλαδικές 2020 στα άρθρα 165 και 166
ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: n4635_2019.pdf (4951 kB)

 

Leave a Comment

16 − ten =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here