Μείωση μαθητών στα ΕΠΑΛ

η Έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ

Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2017/2018ήταν 456, έναντι 454 κατά το σχολικό έτος 2016/2017
▪Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2017/2018σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασε μείωση από 12.568σε 12.536
▪Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν μείωση από 98.568 σε 97.452 (πίνακας 1).
▪Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν μείωση από 28.495σε 26.610.

Leave a Comment

four − 2 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here