Διδάξτε στους μαθητές σας να αμφισβητούν τι διαβάζουν, να σκέφτονται, να κάνουν λάθη και να μαθαίνουν από αυτά.

• Don’t just teach your students to read.
• Teach them to question what they read, what they study.
• Teach them to doubt.
• Teach them to think.
• Teach them to make mistakes and learn from them.
• Teach them how to understand something.
• Teach them how to teach others.

• Μην διδάσκετε μόνο στους μαθητές σας να διαβάζουν.
• Διδάξτε τους να αμφισβητήσουν τι διαβάζουν, τι μελετούν.
• Διδάξτε τους να αμφιβάλλουν.
• Διδάξτε τους να σκέφτονται.
• Διδάξτε τους να κάνουν λάθη και να μάθουν από αυτά.
• Διδάξτε τους πώς να κατανοήσουν κάτι.
• Διδάξτε τους πώς να διδάξουν τους άλλους.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com