Κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές: Δικαιούχοι, διαδικασία, επιτροπή εξέτασης αιτήσεων.

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Στην Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 181797/Ζ1/2019 “Επιτροπή κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφών” αναφέρεται:
Υποβολή και εξέταση αιτημάτων για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής
1. Οι αιτήσεις για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής υποβάλλονται στην αρμόδια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επιτροπή, σε ημερομηνίες και με διαδικασία που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν έχουν δικαίωμα κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων τα οποία απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
2. Στην αίτηση που υποβάλλεται επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά τα οποία τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα
σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ΄ εξαίρεση.
3. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν τεκμηριώνεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η συνδρομή ιδιαίτερα σοβαρής και εξαιρετικής περίπτωσης για τη χορήγηση της κατ ΄εξαίρεση μετεγγραφής.
4. Ο πλήρης φάκελος του αιτούντος και η τεκμηριωμένη απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Ίδρυμα,
στο οποίο ο αιτών έχει αιτηθεί μετεγγραφή κατ΄ εξαίρεση.

Η Επιτροπή Κατ΄ εξαίρεση Μετεγγραφών αποτελείται από τα ακόλουθα 5 μέλη:
α) Έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή
του, ως Πρόεδρος.
β) Δύο εκπροσώπους που υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.
γ) Έναν εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.